Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

İşbu metin ile satıcı olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimize ve Monist ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK’’) uygun olarak işlenerek, saklanmasının birincil önceliklerimizden biri olduğunu belirtir, KVKK uyarınca taşıdığımız ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde işleyeceğimizi beyan ederiz. 


1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
Kişisel verileriniz, Monist tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak mağazamızda, 0 530 394 30 99 numaralı whatsapp hattımızda, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece güncellenerek işlenebilecektir. 


2. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler vb. konularda bilgilendirme yapılması, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve bunlardan faydalanabilmeniz için istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması veya pazar araştırmaları gibi çalışmaların yapılması, Monist tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek hizmetinize sunulabilmesi, ilgili kişi şikayetlerinin takibi, kullanıcı ilişkileri yönetimi ve bu kapsamda iletişim stratejileri geliştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetleri yapılması, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla işlenecektir. 


3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; 2. Maddede belirtilen amaçlarla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemi
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda aşağıda sıralandığı gibi, Monist internet sitesi ve mobil uygulaması gibi mecralardan sözlü, yazılı ya da e-mail yolu ile elektronik ortamda, Şirketimizin, yetkili mercilerce belirlenen ilgili mevzuatta düzenlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından yayınlanan raporlarda yer alan şartlara uygun olarak yukarıda belirtilen amaçlarla ürün ve hizmet sunabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasa hükümlerinden doğan sorumluluğunun gereklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanabilecektir. 

 

Kişisel Verileri Toplama Yolları; 
www.monist.com.tr  web sitesine üye olunması,
www.monist.com.tr  web sitesinden üye olunmadan alışveriş yapılması * 
• Monist tarafından yapılan anket, çekiliş ve yarışma gibi etkinliklere katılım
• Monist’e yazılı olarak şikâyet ve önerilerde bulunulması
• Monist’e iş başvuruları yapılması, CV paylaşımı


5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu 
Aydınlatma Metninde aşağıda belirtilen iletişim kanallarıyla Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebinizin niteliğine göre tarafınıza en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlayacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK madde 13/1 uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu iletebileceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi; aşağıdakş formu doldurarak, formun imzalı bir örneğini;  Monist Tasarım Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Seyrantepe Mah. Çalışkan Sok. No:1 Kat:2 34418 Kağıthane / İstanbul  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
 

 

 

 

MONİST TASARIM GİYİM TEKSTİL SANAYİ

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Ad-Soyad:

:

T.C. Kimlik Numarası:

 

Yabancı ise Uyruk ve Pasaport Numarası:

 

Adres:

 

Cep Telefonu:

 

E-Posta Adresi:

 

Lütfen Monist ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Müşteri

Ziyaretçi

İş ortağı

Çalışan

Monist içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:……………………..

Eski Çalışanım, Çalıştığım Yıllar : ………………………

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih : ………………………………………………………………..

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım. (Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz)

………………………………………………………………………………

Diğer: ……………………………………………………..

  1. Başvuru Sahibinin Talepleri

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Şirketimiz veri sorumlusu sıfatını haiz olup 11. maddesine göre Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar aşağıdaki gibidir. Önemle hatırlatmak isteriz ki; başvuruda bulunan kişi yalnızca kendisi adına başvuruda bulunabilecek olup, Şirketimiz tarafından başvurunun, başvuru sahibi tarafından başkası adına yapıldığının tespiti halinde başvuru reddedilecektir. Bu nedenle; Şirketimiz kimlik doğrulaması için başvuru sahibine çeşitli sorular yöneltebilecektir.

Lütfen ilgili madde uyarınca hangi taleplerde bulunduğunuzu işaretleyiniz ve detaylı olarak belirtiniz.

? ?Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………

? Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………

? Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………

? Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………

? Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………

? KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………

? Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………

? İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………

? Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Başvuru Yolları

Lütfen doldurduğunuz başvuru formunu

  1. Şirket’in Seyrantepe Mah. Çalışkan Sok. No:1 Kat:2 34418 Kağıthane, İstanbul adresine şahsen gelerek ve kimliğinizi tevsik edici belge sunarak (Lütfen tebligat zarfının üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazınız),

  1. Şirket’in Seyrantepe Mah. Çalışkan Sok. No:1 Kat:2 34418 Kağıthane, İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek (Lütfen tebligat zarfının üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazınız) yollayınız.

  1. Başvuru İnceleme Süresi

Şirket’imize yukarıda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş olan başvurularınız, KVKK madde 13’ün 2.fıkrası uyarınca, Şirket’imize ulaştığı tarihten itibaren en çok 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Posta ile gönderilen başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih; diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

  1. Başvuru Cevabının Gönderim Şekli

Başvuruya cevabımız, işbu başvuru formunun ekinde bulunan ‘Başvuru Sahibinin Beyanı’ başlıklı yazıda işaretlemiş olduğunuz şekilde gönderilecektir.

Belirtmek isteriz ki; KVKK gereğince vereceğimiz cevabın on sayfayı geçmesi halinde, on sayfayı geçen her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

  1. Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıda işaretlediğim ve detayını belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Bu başvuru formu ile tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

? Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.

? Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

? Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Bu gereklilik aile yakınları için de geçerlidir.)

Başvuruda Bulunan İlgili Kişinin Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR